Privacy Statement

Ingrid Belevingsgerichte Zorg

Ingrid Belevingsgerichte Zorg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ingrid Belevingsgerichte Zorg
info@ibzorg.nl – www.ibzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ingrid Belevingsgerichte Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Intern klantnummer
– Klantnummer SvB bank
– Voor- en achternaam
– Straat + huisnummer
– Postcode
– Woonplaats
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Contactpersoon naam
– Contactpersoon telefoonnummer

Verder verzamelen we van elke bezoeker aan onze website:

  • Geanonimiseerd IP adres
  • Geanonimiseerde locatiegegevens
  • Geanonimiseerde gegevens over browser en besturingssysteem

Deze gegevens worden bijgehouden middels Google Analyctics. Hier hebben wij ook een ‘Amendement gegevensverwerking’ mee afgesloten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ingrid Belevingsgerichte Zorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– medicatiegebruik
– burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ibzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ingrid Belevingsgerichte Zorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–  Ingrid Belevingsgerichte Zorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en u de optimale zorg te kunnen bieden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ingrid Belevingsgerichte Zorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ingrid Belevingsgerichte Zorg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ingrid Belevingsgerichte Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Moeten alle 15 jaar worden bewaard omdat dit is vastgelegd in wet WBGO.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ingrid Belevingsgerichte Zorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ingrid Belevingsgerichte Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tevens kunt u onderaan dit Privacy Statement de mogelijkheid om Cookies te verzamelen op onze website uit- en/of aanzetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ingrid Belevingsgerichte Zorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ibzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ingrid Belevingsgerichte Zorg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ingrid Belevingsgerichte Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ingrid Belevingsgerichte Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ibzorg.nl.

 

Middels onderstaande knop kunt u Cookies aan en/of uitzetten:

Cookies   zijn   uitgeschakeld
Cookies   accepteren   door   te klikken op   "Accepteren"   in  de balk .